Huisregels en privacy

Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere mensen tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Het doel van deze huisregels is voor zowel patiënten, bezoekers als medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden.

  • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
  • In de praktijk is het goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.
  • De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.
  • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde hulpverleners op te volgen.

Privacy reglement

Op alle registratie van uw directe persoonlijke en medische gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

  • Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor de in deze praktijk werkzame fysiotherapeuten, eventuele stagiaires / waarnemers / medebehandelaars en administratieve krachten. Al deze personen hebben een medische geheimhoudingsplicht, die ook blijft bestaan na de beëindiging van het dienstverband. Deze geheimhoudingsverplichting vervalt alleen indien een wettelijk voorschrift tot informatieverstrekking gegeven wordt o.m. in verband met de zorgverzekeringswet en de Wet publieke gezondheid.
  • Alle gegevens zijn adequaat beveiligd.
  • Patiënt gegevens worden niet zonder toestemming van betreffende patiënt aan derden verstrekt. Bij het verlenen van verzekerde zorg zijn wij echter verplicht om ons te houden aan de zorgverzekeringswet, en de verstrekking van een beperkt aantal gegevens aan uw zorgverzekeraar, voor de afhandeling van de te declareren zorg.
  • U heeft het recht vastgelegde gegevens in te zien en bij onjuistheden kunt u schriftelijk en gemotiveerd verzoeken deze gegevens te corrigeren dan wel te verwijderen.
  • Als het behandelplan wordt besproken wordt uw toestemming hiervoor opgenomen in het behandeldossier, aan het begin van elke behandeling staat het u vrij om het behandelplan opnieuw te bespreken of zo nodig aan te passen. Uw rechten en plichten omtrent behandelingen zijn geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
  • Bij onjuiste omgang met u persoonlijk of met uw gegevens kunt u gebruik maken van de geldende klachtenregeling, zie ook het kopje Klachten of suggesties op de website. Lees hier meer over patiëntenrecht in de zorg.